Selamat Datang Ke Blog No0rfarila

Tuesday, 1 January 2013

Latihan KRB1.Bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa ilmu dengan penerimaan:
A.bahasa Jawa
B.bahasa Sanskrit
C.bahasa Arab
D.bahasa Inggeris

2.Penyataan yang benar tentang ciri-ciri utama bahasa Melayu Klasik ialah:
i)kurang menggunakan ayat aktif
ii)mengutamakan tulisan jawi
iii)ayat songsang banyak digunakan
iv)menggunakan kosa kata istana yang minimum

A. i dan ii
B. i dan iii
C.ii dan iv
D.iii dan iv

3. Sarjana Barat yang terkenal sebagai sarjana bahasa Melayu ialah
i) R.O Winstedt
ii) R/J.Wilkinson
iii) Francios Valentijn
iv) Frenerick de Houtman

A.i dan ii
B.i dan iii
C.ii dan iv
D.iii dan iv

4.@memantapkan ejaan
@menghasilkan kamus
@menyeragamkan tatabahasa
@ menyeragamkan sebutan
Dalam perancangan bahasa Melayu,proses di atas adalah:

A.penilaian
B.pemupukan
C.pembakuan
D.pengekodan

5.Di bawah adalah ciri-ciri laras sastera kecuali:
A.berunsur imaginasi
B.mementingkan kejituan
C.mengandungi unsur perlembangan
D.terdapat penyimpangan dari segi tatabahasa

6.Penyataan berikut benar tentang ciri wacana kecuali:
A.mempunyai tujuan
B.mengandungi maklumat baru
C.mempunyai maklumat yang bertentangan
D.pempunyai hubungan antara penutur dengan pendengar

7.Aminah seorang pelajar yang pintar di sekolahnya.Dia mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan 2011

Wacana di atas menunjukkan hubungan semantik dari segi

A.sebab dan tujuan
B.sebab dan hasil
C.syarat dan hasil
D.sebab dan akibat.

8.kepimpinan
kepengetuaan
keberkesanan
kebijaksanaan

kata-kata di atas dibentuk melalui proses

A.penggandaan
B.Pengimbuhan
C.pemajmukan
D.pengguguran

9.Antara berikut kumpulan kata manakah yang dieja dengan betul?
A.subgolongan,hamba-Mu
B.kokurikulum,antiRusia
C.pro-Malaysia,eka-bahasa
D.ketujuh,1920an

10.Yang manakah kosa kata di bawah mempunyai imbuhan pinjaman bahasa Sanskrit
A.tatasusila
B.rohaniah
C.geologi
D.automatik

11.# tidak mementingkan struktur ayat
# bersifat ringkas padat dan tepat
# istilah-istilah dipinjam daripada bahasa inggeris
# menggunakan binaan ayat yang panjang.
ciri-ciri di atas menepati laras bahasa........

A. iklan
B.undang-undang
C.media massa
D.syarahan

12.Retorik ialah:
A.menaakul hujah secara analogi
B.mengemukakan sesuatu berdasarkan logik
C.mengusulkan sesuatu dengan mengemukakan suatu perkara lain
D.seni pemakaian bahasa yang indah dan menarik

13.Pilih ayat yang tidak mengandungi kata majmuk:
A.Baju merah jambu itu milik adik
B.kebanyakan tetamu membawa buah tangan
C.mereka bekerja di bawah panas terik sejak semalam
D.Guru besar sekolah adik saya telah bersara

14.Yang manakah ayat menggunakan kata sendi nama dengan betul?
A.buku itu disusun di atas meja satu demi satu
B.kemalangan itu perlu dilaporkan pada polis
C.mereka sentiasa berbincang di antara adik-beradik
D.pengurus itu mengambil berat terhadap kebajikan pekerja-pekerjanya.

15.Ayat yang manakah bukan ayat majmuk?
A.kakak memandang saya sambil tersenyum
B.pelajar itu petah bercakap lagi hebat berpidato
C.kain yang dibelinya terlalu mahal,padahal ada yang lebih murah.
D.orang ramai sedang berlegar-legar di kawasan pameran itu.

16.Yang manakah merupakan sisipan kata adjektif
i)kemetot
ii)kelupas
iii)semerbak
iv)kelembung

A.i dan ii
B.i dan iii
C.ii dan iv
D.iii dan iv

17.Antara yang berikut,yang manakah ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya?
A.Guru sejarah kamu mana?
B.Berapak harga cincin itu?
C.Keadaan nenek awak bagaimana?
D.Sejak bilakah dia memegang jawatan itu?

18.Ayat-ayat berikut menepati struktur ayat pasif kecuali:
A.Hutang itu mesti kau jelaskan secepat mungkin
B.bebanan ini akan ditanggung oleh kita bersama-sama
C.Buku ilmiah itu telah dibaca pelajar sebulan yang lalu
D.Petang semalam,kakak kena saman kerana tidak memakai topi keledar.

19.Yang manakah ayat yang mengandungi kata majmuk yang dieja dengan betul
A.Peraturan baru itu akan berkuatkuasa tidak lama lagi
B.Hilmi akan mengulang kaji pelajaran tiga jam sehari
C.Ceramah motivasi ilmu itu aka berakhir pada pukul 12.00 tengahari
D.Pihak urusetia perlu memastikan majlis perasmian itu berjalan lancar.

20.Yang manakah ayat tunggal:
i)Aqilah membeli baju yang berwarna biru
ii)Lemah-lembut sifat orang-orang timur
iii)masih teguh lagi bangunan sekolah itu
iv)Dia kebingungan bagai rusa masuk kampung.

A. i dan iii
B.i dan iv
C. ii dan iii
D.ii dan iv

21. #bahasa yang ringkas dan mudah difahami
# tidak mementingkan tatabahasa
# maklumat yang jelas dan disusun rapi
# ada unsur estitika
Ciri-citi di atas menepati laras bahasa.........
A.iklan
B.sastera
C.agama
D.media massa

22.# mengandungi usul atau gagasan
# mempengaruhi pembaca dan pendengar
# mempunyai bukti

Penyataan di atas menepati ciri retorik
A.pendedahan
B.penceritaan
C.penghujahan
D.pemerian

23.Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi?
A.ilmu bahasa yang mengkaji bunyi dan makna bahasa
B.ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa
C.ilmu yang mengkaji ayat-ayat dan bunyi bahasa serta fungsinya dalam bahasa
D.ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa,sintaksis,tanda baca dan perkataan

24.Antara yang berikut,yang manakah kata yang tergolong dalam akronim?
i)sukacita
ii)jenama
iii)sukarela
iv)jalurah

A.i dan ii
B.i dan iv
C.ii dan iv
D.iii dan ivA

25.Ayat yang manakah merupakan ayat majmuk pancangan keterangan

i) bayi itu merengek kerana ia lapar
ii)kanak-kanak itu berlari sambil menangis
iii) Mereka ke sekolah dengan menunggang basikal
iv) keluarga nelayan itu miskin tetapi hidup mereka bahagia.

26.I.Musim hujan dingin
II.Musim kemarau panas
Sekiranya ayat I dan ayat II disatukan,ayat yang terhasil ialah ayat majmuk

A.pancangan keterangan
B.komplemen
C.relaatif
D.gabungan.

27."berteduhlah di bawah pohon yang rendang itu,"kata ibu
"rempah ratus itu sudah saya rendang tadi,"kata kakak

Perkataan 'rendang' dalam ayat di atas merupakan:
A.homograf
B.homonim
C.homofon
D.hiponim

28. I:Berjagung-jagung dahulu sebelum padi masak
II: Kecil jangan disangka anak,besar jangan di sangka bapa

Yang manakah padanan yang betul antara I dan II
A.Perumpamaan----- Perbilangan
B.Pepatah------ perumpamaan
C.Bidalan------- pepatah
D.Perbilangan------ bidalan

29.Antara yang berikut,ayat yang manakah menunjukkan pola ayat dasar yang terdiri daripada FN t FA

i)semalam abang termenung
ii)Buah durian itu sangat besar
iii)Sekawan burung terbang tinggi
iv)Anak kecil itu sedang menangis

A.i dan ii
B.ii dan iii
C.ii dan iv
D. iii dan iv

30.Semua yang berikut aialah contoh ayat majmuk pancangan .kecuali:
A.ketika mereka masih remaja,bakat kepimpinan mereka sudah terserlah
B.Amalan bergotong-royong masih diteruskan di kawasan desa
C.Dalam mesyuarat itu,mereka membincangkan banyak aspek penting.
D.Dia termenung panjang,seolah-olah ada perkara yang mengganggu fikirannya.

31.I kakinya terpaksa dipotong akibat kemalangan jalan raya
II Lagaknya sebagai kaki pukul tidak lagi ditakuti oleh orang ramai
Kata kaki dalam ayat 1 dan ii aialah
i.polisemi
ii.sinonim
iii.homonim
iv.hiponim
A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

32.Semua yang berikut adalah bidalan kecuali:

A.takut kerana salah,berani kerana benar
B.Kerbau dipegang telinga,manusia dipegang janjinya
C.Ingat sementara belum kena,jimat sementara belum habis.
D.Cakap siang pandang-pandang,cakap malam dengar-dengar.

Jawapan:
1.B .2B.3A.4D.5B.6C.7B. 8B, 9A 10.A 11B. 12D. 13C. 14A 15D. 16B. 17A. 18B.19B 20C. 21A, 22C. 23B, 24C, 25B. 26D. 27 A. 28A 29B,30B.31.B,32 A

No comments:

Post a Comment