Selamat Datang Ke Blog No0rfarila

Sunday, 9 December 2012

KONSEP GABUNG JALINKONSEP GABUNG JALIN

Konsep gabung jalin ialah tumpuan yang seimbang antara akademik, kesihatan, kemahiran fizikal dan kestabilan emosi. Ianya berbeza sama sekali dengan konsep kesepaduan dan intergrasi yang masing-masing membawa maksud yang berbeza. Bagi konsep kesepaduan, ianya bermaksud gabungan beberapa kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal pelajar. Manakala konsep integrasi pula membawa maksud mencantumkan strategi-startegi yang terbaik, menarik, sesuai dan berkesan. Oleh yang demikian,maksud sebenar penggabungjalinan ini ialah proses menggabungkan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan satu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.Antara kemahiran-kemahiran asas yang dimaksudkan adalah mendengar, melihat, bercakap, membaca, mengira, menulis dan melukis .

KAEDAH GABUNG JALIN
 
Kaedah Gabung Jalin, iaitu kaedah pengajaran yang diutarakan oleh H.G Widdowson, dibentuk berdasarkan teori pengajaran pendekatan komunikatif. Prinsip pengajaran Kaedah Gabung Jalin menekankan fungsi bahasa sebagaimana yang benar-benar berlaku dalam komunikasi bahasa.

Perkara-perkara yang digabungjalinkan dalam pengajaran ialah kemahiran bahasa yang betul-betul terlibat dalam komunikasi. Misalnya, kemahiran mendengar dan bertutur, berlaku dalam temu duga, dialog, wawancara, mesyuarat, perbincangan dan sebagainya.

Begitu juga dengan kemahiran mendengar dan menulis, misalnya, apabila kita mendengar syarahan dan menulis nota (tentang syarahan yang didengar). Kemahiran membaca dan menulis, biasanya kita gabungkan apabila kita membaca buku teks dan mencatat nota daripada bacaan tersebut.

Dalam menggunakan kaedah gabung jalin ini, guru hendaklah pandai memilih dan menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti bahasa yang realistik dan benar-benar menggambarkan situasi penggabungan kemahiran dalam komunikasi. Kini konsep penggabungjalinan telah diaplikasikan oleh guru dengan cara yang lebih kreatif.

No comments:

Post a Comment