Selamat Datang Ke Blog No0rfarila

Saturday, 5 January 2013

Soalan KPF 3012 set 2(Falsafah Pendidikan)

1. Matlamat sistem pendidikan bagi memupuk perpaduan negara dijalankan dengan cara
i. Menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
ii. Mengurang jurang perbezaan dalam perbezaan dalam peluang-peluang pendidikan di antara kawasan-kawasan.
iii. Mencantumkan sistem-sitem pendidikan di Sabah dan Sarawak dengan sistem kebangsaan.

iv. Membenarkan kelas-kelas sosial yang berbeza tarafnya berlanjutan
A. i, ii
B. i,ii,iii
C. i,ii,iii,iv
D. ii,iii

2. pilih kenyataan yang tidak merupakan syor Laporan Rahman Talib 1960.
A. Mengadakan peperiksaan awam di sekolah dalam satu bahasa rasmi sahaja.
B. Mengadakan pengajaran rendah percuma untuk semua kanak-kanak
C. Mengadakan satu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka kepada semua kaum
D. Menubuhkan sekolah lanjutan
3. Pilih kenyataan yang tidak merupakan syor Laporan Rahman Talib 1960.
A. Menubuhkan sekolah lanjutan
B. Mengadakan pengajaran rendah percumaan untuk semua kanak-kanak
C. Mengadakan peperiksaan awam di sekolah dalam satu bahasa rasmi sahaja
D. Mengadakan satu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka kepada semua kaum
4. Pada zaman penjajahan Inggeris murid-murid di sekolah Inggeris banyak didadahkan kepada cara hidup dan adat resam orang-orang Inggeris. Walaupun begitu, murid-murid masih tidak lupa akan bahasa dan adat resam ibunda. Ini adalah kerana sekolah mepunyai unsur
A. Kesinambungan
B. Pengekalan
C. Penggabungjalinan
D. Pembaharuan
5. Faktor yang tidak merupakan faktor penghalang dalam usaha menggalakkan perpaduan ialah
A. Prejudis
B. Aras kepercayaan
C. Materialism
D. Diskriminasi

6. Gerak kerja kokurikulum yang diadakan di sekolah-sekolah bertujuan untuk
i. Membenarkan murid-murid bercampur gaul dengan bebas
ii. Melatih murid-murid supaya bertanggungjawab
iii. Memupuk sifat kepimpinan murid-murid

iv. Melahirkan semangat bertandingan secara melampau
A. i,ii,iii
B. i,ii
C. iii,iv
D. i,ii iv

7. Peranan sekolah sebagai satu institusi sosial di negara kita meliputi semua yang berikut kecuali
A. melanjutkan unsur-unsur kebudayaan semasa yang sesuai
B. mengekalkan warisan kebudayaan yang dihargai
C. mewujudkan satu masyarakat yang berteraskan kebudayaan kaumnya
D. menapiskan unsur-unsur kebudayaan yang tidak diingini

8. Faktor berikut bukan merupakan pengaruh sosial terhadap pencapaian persekolahan seseorang murid
A. Kumpulan sebaya
B. Ideology
C. Aspirasi sekolah
D. Kedudukan sosioekonom

9. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan berlakunya keciciran
i. Sosioekonomi
ii. Tidak terdapat kemudahan prasekolah
iii. Tidak ada dorongan ibu bapa
iv. Sistem elitis

v. Kekurangan guru sains
A. ii,iii
B. i,ii,v
C. i,ii,iii,iv
D. i,ii

10. Persekolahan merupakan satu proses pemasyarakatan kerana sekolah
A. Menyediakan pengajaran yang selaras dengan kehendak masyarakat
B. Membimbing seseorang itu memperolehi corak tingkah laku yang diterima masyarakat
C. Melengkapkan seseorang individu dengan ilmu pengetahuan yang dikehendaki masyarakat
D. Membekalkan tenaga manusia terlatih sejajar dengan kehendak masyarakat

11. Bagi mempupuk perpaduan, perkara-perkara berikut ditekankan di dalam sistem pendidikan di Malaysia,kecuali
A. Dasar Asimilasi Nasional
B. Dasar Pendidikan Kebangsaan
C. Dasar Bahasa Kebangsaan
D. Dasar Ekonomi Baru

12. Yang manakah dari berikut yang merupakan murid-murid belajar di pondok sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu?
i. Mengkaji ayat-ayat Quran
ii. Menghafaz huruf abjad Arab

iii. Menafsir ayat-ayat Quran
A. i,ii
B. tiada satu pun
C. ii, iii
D. i,ii,iii
13. Pada zaman penjajahan Inggeris di negara kita, empat aliran bahasa digunakan dengan tujuan
A. Memupuk perpaduan di antara kaum yang berbeza
B. Memperkembangkan kebudayaan Inggeris di Tanah Melayu
C. Memajukan semua kaum ke satu tahap kemajuan yang sama
D. Memenuhi kepentingan dasar pemerintahan Inggeris dan persekolah kaum masing-masing
14. Yang manakah bukan kenyataan benar mengenai sistem pendidikan sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu?
A. Selain daripada pelajaran kitab suci al-Quran, murid-murid juga belajar sedikit Bahasa Melayu
B. Kurikulum adalah hanya terhad kepada pelajaran teks Quran sahaja
C. Sistem pendidikan adalah pendidikan tak formal
D. Kaedah mengajar yang digunakan adalah kaedah menghafaz

15. Matlamat utama Jawatankuasa Kabinet ditubukan ialah untuk
A. Memastikan sejauh manakah bahasa Malaysia digunakan dalam sistem pendidikan kebangsaan
B. Mengkaji sebab-sebab berlakunya keciciran
C. Mengkaji cara-cara mencegah keciciran murid-murid
D. Mengkaji sejauh mana sistem pelajaran dapat melahirkan tenaga rakyat yang diperlukan serta satu masyarakat yang bersatu padu

16. Bidang tugas Laporan Kabinet ialah
A. Mengesyorkan kenaikan darjah dilakukan secara automatic
B. Mengkaji semula perkhidmatan, ganjaran dan status guru
C. Mengkaji dasar pendidikan kebangsaan dan memastikan sistem pendidikan tersebut memenuhi matlamat negara
D. Mengesyorkan supaya umur tamat sekolah titingkatkan kepada 15 tahun

17. Sosialogi pendidikan membolehkan seseorang bakal guru memahami
i. Proses pengajaran-pembelajan di sekolah
ii. Peranan sekolah dalam sesbuah masyarakat
iii. Ciri-ciri sekolah sebagai satu institusi

iv. Cara-cara pengeloloan sesebuah sekolah
A. ii,iv
B. iii,iv
C. ii,iii
D. i,ii

18. Di antara yang berikut, manakah yang bukan merupakan faedah penggunaan teknologi dalam pendidikan?
A. Dapat menumbukan minat murid-murid
B. Dapat menjadikan suatu pelajaran itu lebih bermakna
C. Dapat menyeronokkan murid-murid walaupun objektif pelajaran tidak tercapai
D. Dapat membantu murid-murid membentuk konsep dengan jelas

19. Masyarakat boleh difahamkan sebagai sekumpulan individu
i. Yang bersatu padu disebabkan mereka mempunyai ideology matlamat dan nilai-nilai yang sama
ii. Yang hidup dalam satu kawasan dan mempunyai cara hidup yang sama
iii. Yang mempunyai persamaan dari segi fizikal dan bahasa pertuturan
iv. Yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi politik, ekonomi dan sosial
A. Ii,iii
B. I,iv
C. I,ii
D. Ii,iv

20. Pengekalan dan pembaharuan sesebuah masyarakat merupakan fungsi-fungsi sekolah yang penting kerana
A. Masyarakat memerlukan unsur-unsur yang stabil dan berubah bagi kewujudannya
B. Masyarakat maju harus menerima perubahan
C. Sekolah mendukung ideology politik yang ada unsur-unsur baru di dalamnya
D. Ahli-ahli masyarakat sekolah ada kalanya kekal da nada kalanya berubah.

21. Ciri-ciri berikut perlu ditekankan dalam dalam pembentukan sikap kewarganegaraan
i. Percaya kepada Tuhan
ii. Bersemangat patriotik
iii. Bersemangat kekitaan

iv. Bersemangat semasa menyanyi
A. ii,iii
B. i,ii
C. ii,iii,iv
D. i,ii,iii (jawapan)

22. Pendidikan adalah alat yang paling utama untuk
A. Mewarisi nilai-nilai budaya
B. Menigkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan
C. Menghasilkan perbuahan sesial sejajar dengan perubahan dalam masyarakat
D. Memupuk perkembangan individu dan kewarganegaraan yang sejajar dengan aspirasi dan ideology negara

23. Di antara yang berikut, manakah yang bukan kesan daripada cadangan-cadangan Laporan Kabinet?
A. Pengajaran pemulihan mula ditekankan di sekolah-sekolah
B. Wujudnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah
C. Pelajar sekolah vokasional berpeluang memasuki universiti
D. Kemudahan-kemudahan prasekolah mula disediakan

24. Perguruan belum diterima sebagai satu profesion kerana ia tidak
A. Memerlukan ilmu dan kemahiran khas
B. Memerlukan latihan khas
C. Tidak mempunyai kod etika
D. Mempunyai autonomi dan autoriti mebuat keputusan berkaitan dengan profeisonnya
25. Kenyataan manakah yang berikut bukan merupakan cita-cita Rukun Negara?
A. Mencapai perpaduan yang lebih erat
B. Mengetapikan tradisi-tradisi yang tidak relevan
C. Mencipta satu masyarakat yang adil
D. Memelihara satu cara hidup demokratik

C.I.N.T.A

C.I.N.T.A

LATIHAN KPFSoalan KPF 3012 – Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Falsafah Dan Dasar.

1. Antara cabang falsafah, yang manakah di antara berikut berkaitan dengan kajian ilmu dan nilai?
I. Metafizik II. Epistemologi III. Aksiologi IV. Logik
A. I, III sahaja
B. II, III sahaja
C. II, IV sahaja
D. III, IV sahaja

2. Pilih dan padankan mazhab falsafah dengan epistemologi yang tepat

Mazhab falsafah Epistemologi
I. Idealisme Kebenaran sebagai fakta
II. realisme Kebenaran sebagai idea
III. Pragmatisme Kebenaran sebagai pengalaman
IV. Eksistensialisme Kebenaran sebagai pilihan individu
A. I, II sahaja
B. III,IV sahaja
C. I,III,IV sahaja
D. II, III,IV sahaja

3. “Pendidikan di dalam peringkat sekolah rendah hendaklah mengutamakan pendidikan asas, iaitu membaca, menulis dan mengira”
Salah satu falsafah pendidikan berikut yang mengutamakan pendidikan asas seperti kenyataan di atas ialah:
A. Essensialisme
B. Pragmatism
C. Rekonstruktivisme
D. Eksistensialisme

4. Berikut merupakan tujuan utama Falsafah Pendidikan Negara 1988 di gubal.
A. Menentukan matlamat pendidikan Negara.
B. Memberi panduan dalam penggubalan kurikulum.
C. Menentukan usaha berterusan ke arah perkembangan potensi murid.
D. Memberi pedoman terhadap segala rancangan dan pelaksanaan aktiviti pendidikan.

5. Apakah matlamat utamapendidikan guru?
I. Melahir guru yang berkualiti.
II. Menguasai ilmu dan kemahiran mengajar.
III. Memupuk dan mengamal nilai-nilai keguruan.
IV. Mencapai kecemerlangan pendidikan dalam alaf baru.
A. I, II sahaja.
B. I, IV sahaja.
C. II, III sahaja.
D. III, IV sahaja.

6. Semua berikut boleh diertikan sebagai kokurikulum, kecuali_________ .
A. kurikulum tambahan
B. aktiviti badan beruniform
C. pendidikan untuk masa lapang
D. aktiviti pelajaran luar bilik darjah

7. Perkara utamadalam sesuatu kurikulum yang sempurna ialah
I. isi pelajaran dipilih untuk mencapai objektifnya.
II. matlamat pendidikan yang harus dicapai oleh sekolah.
III. penilaian untuk mengukur keberkesanan pembelajaran.
IV. pendekatan dan strategi yang hendak digunakan untuk mencapai objektif pelajaran
A. I, II sahaja.
B. I, IV sahaja.
C. I,III sahaja.
D. II, IV sahaja.

8. Semua berikut adalah perubahan Sistem Pendidikan Kebangsaan berdasarkan syor-syor Laporan Kabinet 1979, kecuali __________ .
A. kegiatan kokurikulum diutamakan.
B. bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam semua peringkat persekolahan.
C. kurikulum sekolah KBSR dan KBSM digubal dan dilaksanakan dalam tahun 1980an.
D. mata pelajaran Kemahiran Hidup wajib dipelajari dalam sekolah menengah rendah.

9. Tujuan khususmenguatkuasakan Akta Pendidikan 1996 ialah _______________
A. menangani cabaran-cabaran Wawasan 2020.
B. memperkukuh semangat perpaduan berbilang kaum.
C. memantapkan Sistem Pengurusan Pendidikan Kebangsaan.
D. melengkapkan perundangan Sistem Pendidikan Kebangsaan.

10. Tujuan utamamendirikan Sekolah Bestari ialah _______
A. Menjadikan sekolah yang moden
B. Mencapai matlamat Wawasan 2020
C. Mencapai matlamat wawasan pendidikan
D. Menyatupadu murid-murid berbilang kaum

11. Dalam penggubalan Huraian Sukatan Pelajaran KBSR/KBSM, perkara-pekara yang harus dipertimbangkan ialah ______________
I. Kandungan ilmu dan kemahiran
II. Nilai-nilai murni
III. Strategi dan aktiviti pengajaran-pembelajaran
IV. Hasil pembelajaran
A. I, II sahaja.
B. III,IV sahaja.
C. I,II, IV sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

12. Mengikut Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah, tujuan utamaprogram KBSR adalah memberi pendidikan kepada murid untuk ____________
A. menguasai kemahiran asas 3M.
B. memenuhi keperluan mereka masing-masing.
C. menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia.
D. memperkembang potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu.

13. Di dalam kelas, nilai-nilai murni boleh dipupuk melalui _________
I Tingkah laku guru
II Aktiviti pengajaran guru
III penyampaian isi pelajaran
IV aktiviti pembelajaran murid
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, III, IV sahaja.
D. I, II, III,dan IV.

14. Di dalam komponen penyampaian pelajaran, perkara-perkara berikut perlu dipertimbangkan kecuali ________ .
A. langkah-langkah pengajaran
B. strategi dan kaedah mengajar
C. pengalaman murid sedia ada
D. perkara yang diajar oleh guru lain
15. Perancangan pengajaran dan pembelajaran harus berdasarkan ___________ .
I. Huraian Sukatan Pelajaran
II. Bahan pelajaran dan kemudahan
III. Objektif pelajaran dan isi kandungan
IV. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, III, IV sahaja.
D. I, II, III,dan IV.

16. Guru yang sentiasa berusaha meningkatkan kualiti dan prestasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah pelaksanaan tanggungjawab terhadap __________
I. Murid
II. Negara
III. Ibu bapa murid
IV. Profesion keguruan
A. I, III sahaja.
B. II, IV sahaja.
C. I, II, III sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

17. Guru yang mempunyai kemahiran professional dalam ertikata yang sebenar ialah guru yang ________________
I. mematuhi Kod Etika Keguruan
II. mengajar dengan cekap serta berkesan
III. mempunyai sijil Diploma Pendidikan yang diiktiraf
IV. sering berusaha meningkatkan prestasi profesionnya
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, II, IV sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

18. Untuk merealisasikan reformasi pendidikan di Malaysia, guru harus memainkan peranan sebagai agen perubahan.
Ini bermakna guru masa kini harus menukar dari kebiasaan dan rutin yang diamalkan dulu dengan __________ .
I. menggunakan strategi berpusatkan murid
II. melaksanakan program pendidikan bersepadu
III. mengandaikan murid bersifat homogen dan heterogenus
IV. mengurus dan membimbing secara demokratik dan kasih sayang
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, II, IV sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

19. Yang manakah antara berikut merupakan ciri-ciri iklim yang negatif dalam bilik darjah?
A. Murid duduk diam kerana takut dihukum.
B. Hubungan mesra antara guru dengan murid.
C. Iklim persekitaran yang bersih, teratur dan tenteram.
D. Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.

20. Aktiviti pengurusan kelas yang kurang berkemampuan mewujudkan iklim bilik darjah dengan berkesan ialah _____________
A. sering mengingatkan murid supaya mematuhi disiplin.
B. menggalakkan murid bekerjasama dalam aktiviti kumpulan.
C. menentukan jadual waktu bertugas harian bersama dengan murid.
D. menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif untuk aktiviti pembelajaran.

21. Di bawah Standard Guru Malaysia, kriteria dan standard am guru yang digariskan adalah berdasarkan kriteria dan Standard _____________ .
A. Diploma Pendidikan
B. Pendidikan Tinggi
C. Kelayakan Perguruan
D. Malaysia Qualification Framework

22. Yang manakah antara berikut merupakan perubahan utama sistem pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996?
A. Sekolah Bestari diperkenalkan untuk sekolah rendah dan menengah.
B. Reformasi sistem pendidikan untuk mencapai matlamat wawasan 2020.
C. Menambah peluang pendidikan tertiari dengan meluluskan penubuhan kolej-universiti swasta.
D. Pendidikan pra-sekolah diperkenalkan sebagai sebahagian daripada sistem persekolahan rendah.

23. Tujuan menggubal kurikulum kebangsaan ialah untuk
A. keseragaman
B. kemudahan
C. penjimatan
D. Pengekalan

24. Berikut ialah objektif domain Bloom kecuali
A. Pengetahuan
B. Kefahaman
C. Aplikasi
D. Apresiasi

25. Dasar digubal dan dilaksanakan untuk tujuan
A. kawalan
B. pemantauan
C. kesinambungan
D. psikometrik

26. Pendidikan era kemerdekaan menitik beratkan
A. perpaduan kaum
B. kehendak dan nilai penjajah
C. demokrasi pendidikan
D. pembangunan manusia
Jawapan:
1B 2B 3A 4D 5B 6D 7B 8B 9A 10B 11D 12D 13D 14D 15C 16D 17D 18C 19A 20A 21 D 22C 23A 24 D 25A 26A
LATIHAN KPF 2
1. Manakah antara berikut merujuk kepada komponen standard kompetensi pengetahuan dan kefahaman seperti yang dinyatakan di dalam Standard Guru Malaysia ?

I. Pengurusan bilik darjah
II. Kandungan ilmu pengetahuan
III. Kandungan mata pelajaran yang diajar
IV. Sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum

A: I dan II sahaja
B: I , II dan III sahaja
C: II, III dan IV sahaja
D: I , II , III dan IV sahaja

2. Dasar pendidikan wajab dan dasar pendidikan percuma merupakan contoh-contoh dasar pendidikan yang berkaitan dengan _______

A: taraf pendidikan
B: jurang pendidikan
C: peluang pendidikan
D: tahap persekolahan

3. Manakah di antara berikut merujuk kepada contoh menulis objektif tingkah laku yang eksplisit ?
Pada akhir pengajaran, pelajar dapat :

A: Menyedari pentingnya perpaduan rakyat
B: Menerangkan lima prinsip Rukun Negara
C: Menghayati keindahan lagu Malaysia Gemilang
D: Memahami pengajaran daripada sesuatu cerita yang dibaca.

4. Apakah tindakan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan sesuatu dasar pembangunan pendidikan ?

A: Penilaian
B: Pengesyoran
C: Pengawasan
D: Penstrukturan

5. Apakah cirri utama kurikulum tersembunyi ?

A: Diajarkan di dalam bilik darjah.
B: Ada penilaian untuk mengukur prestasi murid
C: Muncul dalam pembinaan potensi secara tidak terancang.
D: Dirancang oleh pihak sekolah untuk membangunkan daya intelektual murid.

6. Metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik adalah cabang-cabang falsafah. Epistemologi adalah persoalan tentang _____________________

A. Nilai estetik
B. Hakikat di sebalik alam nyata
C. Kebenaran ilmu dan pengetahuan
D. Perkara yang dilihat melalui pancaindera

7. Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran?

A. Plato
B. Socrates
C. Aristotle
D. John Dewey

8. Matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ialah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. KPM telah mengenal pasti dua pendekatan untuk mencapai hasrat tersebut iaitu : __________

I. Menambahkan peruntukan pembangunan luar Bandar
II. Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama
III. Memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang
IV. Meningkatkan pembangunan potensi pelajar ke arah berprestasi tinggi

A: I dan II sahaja
B: I dan IV sahaja
C: II dan III sahaja
D: III dan IV sahaja

9. Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara?
I. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan.
II. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat.
III. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas.
IV. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan

A. I dan II sahaja.
B. III dan IV sahaja.
C. I, II dan III sahaja.
D. I, II, III dan IV.


10. Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara?
I. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.
II. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.
III. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.
IV. Pendidikan bersepadu, menyeluruh, seimbang dan harmoni.

A. I, II dan III sahaja.
B. I, III dan IV sahaja.
C. II, III dan IV sahaja.
D. I, II, III dan IV.

11. Guru adalah ‘role model’ yang sentiasa menjadi perhatian. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian, sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia.
Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?

A. Logik.
B. Metafizik.
C. Aksiologi.
D. Epistemologi.

12. Pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan membawa konsep bahawa perkembangan potensi individu adalah secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu.
Manakah antara berikut ialah implikasi kepada konsep tersebut?
I. Perkembangan bersepadu intelek, rohani, emosi dan jasmani.
II. Konsep meritokrasi dalam mendapatkan pendidikan.
III. Penerapan nilai murni dalam pengajaran semua matapelajaran.
IV. Penubuhan lebih banyak institusi latihan kemahiran untuk melatih tenaga kerja.

A. I dan IV sahaja
B. II dan IV sahaja
C. I dan III sahaja
D. II dan III sahaja

Thursday, 3 January 2013

NOTA KRB

 
Homofon (bahasa Inggeris: Homophone) merujuk kepada perkataan yang disebut sama dengan perkataan lain tetapi berbeza dari segi maksud. Ia terbahagi kepada 2 iaitu:
  • Homofon yang dieja serupa tetapi mempunyai maksud yang berbeza, atau merujuk kepada perkara yang tidak sama.  Contoh,  "buku" (bahan bacaan) dan "buku" (bahagian di antara dua ruas); 
  • Homofon yang dieja berbeza tetapi mempunyai sebutan yang hampir sama.  Contoh, "massa" (dalam perkataan media massa) dan "masa" (waktu), atau "golongan" (kumpulan) dan "gulungan" (benda yang dilipat hingga berbentuk bulat panjang).
Homograf merujuk pada kata yang sama ejaan tetapi berlainan sebutan.  Contoh: “bela” (menjaga atau memelihara) dan bela (tuntut atau membalas balik).

Latihan: Homofon

Bina sepasang ayat dengan menggunakan setiap patah perkataan di bawah ini, untuk menunjukkan perbezaan maknanya.

(a)          telur - telor
(b)          seluk – selok
(c)          gelang – gelang
(d)          cocok – cucuk
(e)          gulungan - golongan

Latihan: Homograf

Bina sepasang ayat dengan menggunakan setiap patah perkataan di bawah ini untuk menunjukkan perbezaan maknanya.

(a)          Rendang – rendang
(b)          Perang – perang
(c)          bena – bena
(d)          semak – semak
(e)          tepak – tepak

Tuesday, 1 January 2013

Latihan KRB1.Bahasa Melayu mengalami perubahan pertama ke arah bahasa ilmu dengan penerimaan:
A.bahasa Jawa
B.bahasa Sanskrit
C.bahasa Arab
D.bahasa Inggeris

2.Penyataan yang benar tentang ciri-ciri utama bahasa Melayu Klasik ialah:
i)kurang menggunakan ayat aktif
ii)mengutamakan tulisan jawi
iii)ayat songsang banyak digunakan
iv)menggunakan kosa kata istana yang minimum

A. i dan ii
B. i dan iii
C.ii dan iv
D.iii dan iv

3. Sarjana Barat yang terkenal sebagai sarjana bahasa Melayu ialah
i) R.O Winstedt
ii) R/J.Wilkinson
iii) Francios Valentijn
iv) Frenerick de Houtman

A.i dan ii
B.i dan iii
C.ii dan iv
D.iii dan iv

4.@memantapkan ejaan
@menghasilkan kamus
@menyeragamkan tatabahasa
@ menyeragamkan sebutan
Dalam perancangan bahasa Melayu,proses di atas adalah:

A.penilaian
B.pemupukan
C.pembakuan
D.pengekodan

5.Di bawah adalah ciri-ciri laras sastera kecuali:
A.berunsur imaginasi
B.mementingkan kejituan
C.mengandungi unsur perlembangan
D.terdapat penyimpangan dari segi tatabahasa

6.Penyataan berikut benar tentang ciri wacana kecuali:
A.mempunyai tujuan
B.mengandungi maklumat baru
C.mempunyai maklumat yang bertentangan
D.pempunyai hubungan antara penutur dengan pendengar

7.Aminah seorang pelajar yang pintar di sekolahnya.Dia mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan 2011

Wacana di atas menunjukkan hubungan semantik dari segi

A.sebab dan tujuan
B.sebab dan hasil
C.syarat dan hasil
D.sebab dan akibat.

8.kepimpinan
kepengetuaan
keberkesanan
kebijaksanaan

kata-kata di atas dibentuk melalui proses

A.penggandaan
B.Pengimbuhan
C.pemajmukan
D.pengguguran

9.Antara berikut kumpulan kata manakah yang dieja dengan betul?
A.subgolongan,hamba-Mu
B.kokurikulum,antiRusia
C.pro-Malaysia,eka-bahasa
D.ketujuh,1920an

10.Yang manakah kosa kata di bawah mempunyai imbuhan pinjaman bahasa Sanskrit
A.tatasusila
B.rohaniah
C.geologi
D.automatik

11.# tidak mementingkan struktur ayat
# bersifat ringkas padat dan tepat
# istilah-istilah dipinjam daripada bahasa inggeris
# menggunakan binaan ayat yang panjang.
ciri-ciri di atas menepati laras bahasa........

A. iklan
B.undang-undang
C.media massa
D.syarahan

12.Retorik ialah:
A.menaakul hujah secara analogi
B.mengemukakan sesuatu berdasarkan logik
C.mengusulkan sesuatu dengan mengemukakan suatu perkara lain
D.seni pemakaian bahasa yang indah dan menarik

13.Pilih ayat yang tidak mengandungi kata majmuk:
A.Baju merah jambu itu milik adik
B.kebanyakan tetamu membawa buah tangan
C.mereka bekerja di bawah panas terik sejak semalam
D.Guru besar sekolah adik saya telah bersara

14.Yang manakah ayat menggunakan kata sendi nama dengan betul?
A.buku itu disusun di atas meja satu demi satu
B.kemalangan itu perlu dilaporkan pada polis
C.mereka sentiasa berbincang di antara adik-beradik
D.pengurus itu mengambil berat terhadap kebajikan pekerja-pekerjanya.

15.Ayat yang manakah bukan ayat majmuk?
A.kakak memandang saya sambil tersenyum
B.pelajar itu petah bercakap lagi hebat berpidato
C.kain yang dibelinya terlalu mahal,padahal ada yang lebih murah.
D.orang ramai sedang berlegar-legar di kawasan pameran itu.

16.Yang manakah merupakan sisipan kata adjektif
i)kemetot
ii)kelupas
iii)semerbak
iv)kelembung

A.i dan ii
B.i dan iii
C.ii dan iv
D.iii dan iv

17.Antara yang berikut,yang manakah ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya?
A.Guru sejarah kamu mana?
B.Berapak harga cincin itu?
C.Keadaan nenek awak bagaimana?
D.Sejak bilakah dia memegang jawatan itu?

18.Ayat-ayat berikut menepati struktur ayat pasif kecuali:
A.Hutang itu mesti kau jelaskan secepat mungkin
B.bebanan ini akan ditanggung oleh kita bersama-sama
C.Buku ilmiah itu telah dibaca pelajar sebulan yang lalu
D.Petang semalam,kakak kena saman kerana tidak memakai topi keledar.

19.Yang manakah ayat yang mengandungi kata majmuk yang dieja dengan betul
A.Peraturan baru itu akan berkuatkuasa tidak lama lagi
B.Hilmi akan mengulang kaji pelajaran tiga jam sehari
C.Ceramah motivasi ilmu itu aka berakhir pada pukul 12.00 tengahari
D.Pihak urusetia perlu memastikan majlis perasmian itu berjalan lancar.

20.Yang manakah ayat tunggal:
i)Aqilah membeli baju yang berwarna biru
ii)Lemah-lembut sifat orang-orang timur
iii)masih teguh lagi bangunan sekolah itu
iv)Dia kebingungan bagai rusa masuk kampung.

A. i dan iii
B.i dan iv
C. ii dan iii
D.ii dan iv

21. #bahasa yang ringkas dan mudah difahami
# tidak mementingkan tatabahasa
# maklumat yang jelas dan disusun rapi
# ada unsur estitika
Ciri-citi di atas menepati laras bahasa.........
A.iklan
B.sastera
C.agama
D.media massa

22.# mengandungi usul atau gagasan
# mempengaruhi pembaca dan pendengar
# mempunyai bukti

Penyataan di atas menepati ciri retorik
A.pendedahan
B.penceritaan
C.penghujahan
D.pemerian

23.Apakah yang dimaksudkan dengan fonologi?
A.ilmu bahasa yang mengkaji bunyi dan makna bahasa
B.ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa
C.ilmu yang mengkaji ayat-ayat dan bunyi bahasa serta fungsinya dalam bahasa
D.ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa,sintaksis,tanda baca dan perkataan

24.Antara yang berikut,yang manakah kata yang tergolong dalam akronim?
i)sukacita
ii)jenama
iii)sukarela
iv)jalurah

A.i dan ii
B.i dan iv
C.ii dan iv
D.iii dan ivA

25.Ayat yang manakah merupakan ayat majmuk pancangan keterangan

i) bayi itu merengek kerana ia lapar
ii)kanak-kanak itu berlari sambil menangis
iii) Mereka ke sekolah dengan menunggang basikal
iv) keluarga nelayan itu miskin tetapi hidup mereka bahagia.

26.I.Musim hujan dingin
II.Musim kemarau panas
Sekiranya ayat I dan ayat II disatukan,ayat yang terhasil ialah ayat majmuk

A.pancangan keterangan
B.komplemen
C.relaatif
D.gabungan.

27."berteduhlah di bawah pohon yang rendang itu,"kata ibu
"rempah ratus itu sudah saya rendang tadi,"kata kakak

Perkataan 'rendang' dalam ayat di atas merupakan:
A.homograf
B.homonim
C.homofon
D.hiponim

28. I:Berjagung-jagung dahulu sebelum padi masak
II: Kecil jangan disangka anak,besar jangan di sangka bapa

Yang manakah padanan yang betul antara I dan II
A.Perumpamaan----- Perbilangan
B.Pepatah------ perumpamaan
C.Bidalan------- pepatah
D.Perbilangan------ bidalan

29.Antara yang berikut,ayat yang manakah menunjukkan pola ayat dasar yang terdiri daripada FN t FA

i)semalam abang termenung
ii)Buah durian itu sangat besar
iii)Sekawan burung terbang tinggi
iv)Anak kecil itu sedang menangis

A.i dan ii
B.ii dan iii
C.ii dan iv
D. iii dan iv

30.Semua yang berikut aialah contoh ayat majmuk pancangan .kecuali:
A.ketika mereka masih remaja,bakat kepimpinan mereka sudah terserlah
B.Amalan bergotong-royong masih diteruskan di kawasan desa
C.Dalam mesyuarat itu,mereka membincangkan banyak aspek penting.
D.Dia termenung panjang,seolah-olah ada perkara yang mengganggu fikirannya.

31.I kakinya terpaksa dipotong akibat kemalangan jalan raya
II Lagaknya sebagai kaki pukul tidak lagi ditakuti oleh orang ramai
Kata kaki dalam ayat 1 dan ii aialah
i.polisemi
ii.sinonim
iii.homonim
iv.hiponim
A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

32.Semua yang berikut adalah bidalan kecuali:

A.takut kerana salah,berani kerana benar
B.Kerbau dipegang telinga,manusia dipegang janjinya
C.Ingat sementara belum kena,jimat sementara belum habis.
D.Cakap siang pandang-pandang,cakap malam dengar-dengar.

Jawapan:
1.B .2B.3A.4D.5B.6C.7B. 8B, 9A 10.A 11B. 12D. 13C. 14A 15D. 16B. 17A. 18B.19B 20C. 21A, 22C. 23B, 24C, 25B. 26D. 27 A. 28A 29B,30B.31.B,32 A