Selamat Datang Ke Blog No0rfarila

Saturday, 5 January 2013

LATIHAN KPFSoalan KPF 3012 – Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Falsafah Dan Dasar.

1. Antara cabang falsafah, yang manakah di antara berikut berkaitan dengan kajian ilmu dan nilai?
I. Metafizik II. Epistemologi III. Aksiologi IV. Logik
A. I, III sahaja
B. II, III sahaja
C. II, IV sahaja
D. III, IV sahaja

2. Pilih dan padankan mazhab falsafah dengan epistemologi yang tepat

Mazhab falsafah Epistemologi
I. Idealisme Kebenaran sebagai fakta
II. realisme Kebenaran sebagai idea
III. Pragmatisme Kebenaran sebagai pengalaman
IV. Eksistensialisme Kebenaran sebagai pilihan individu
A. I, II sahaja
B. III,IV sahaja
C. I,III,IV sahaja
D. II, III,IV sahaja

3. “Pendidikan di dalam peringkat sekolah rendah hendaklah mengutamakan pendidikan asas, iaitu membaca, menulis dan mengira”
Salah satu falsafah pendidikan berikut yang mengutamakan pendidikan asas seperti kenyataan di atas ialah:
A. Essensialisme
B. Pragmatism
C. Rekonstruktivisme
D. Eksistensialisme

4. Berikut merupakan tujuan utama Falsafah Pendidikan Negara 1988 di gubal.
A. Menentukan matlamat pendidikan Negara.
B. Memberi panduan dalam penggubalan kurikulum.
C. Menentukan usaha berterusan ke arah perkembangan potensi murid.
D. Memberi pedoman terhadap segala rancangan dan pelaksanaan aktiviti pendidikan.

5. Apakah matlamat utamapendidikan guru?
I. Melahir guru yang berkualiti.
II. Menguasai ilmu dan kemahiran mengajar.
III. Memupuk dan mengamal nilai-nilai keguruan.
IV. Mencapai kecemerlangan pendidikan dalam alaf baru.
A. I, II sahaja.
B. I, IV sahaja.
C. II, III sahaja.
D. III, IV sahaja.

6. Semua berikut boleh diertikan sebagai kokurikulum, kecuali_________ .
A. kurikulum tambahan
B. aktiviti badan beruniform
C. pendidikan untuk masa lapang
D. aktiviti pelajaran luar bilik darjah

7. Perkara utamadalam sesuatu kurikulum yang sempurna ialah
I. isi pelajaran dipilih untuk mencapai objektifnya.
II. matlamat pendidikan yang harus dicapai oleh sekolah.
III. penilaian untuk mengukur keberkesanan pembelajaran.
IV. pendekatan dan strategi yang hendak digunakan untuk mencapai objektif pelajaran
A. I, II sahaja.
B. I, IV sahaja.
C. I,III sahaja.
D. II, IV sahaja.

8. Semua berikut adalah perubahan Sistem Pendidikan Kebangsaan berdasarkan syor-syor Laporan Kabinet 1979, kecuali __________ .
A. kegiatan kokurikulum diutamakan.
B. bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam semua peringkat persekolahan.
C. kurikulum sekolah KBSR dan KBSM digubal dan dilaksanakan dalam tahun 1980an.
D. mata pelajaran Kemahiran Hidup wajib dipelajari dalam sekolah menengah rendah.

9. Tujuan khususmenguatkuasakan Akta Pendidikan 1996 ialah _______________
A. menangani cabaran-cabaran Wawasan 2020.
B. memperkukuh semangat perpaduan berbilang kaum.
C. memantapkan Sistem Pengurusan Pendidikan Kebangsaan.
D. melengkapkan perundangan Sistem Pendidikan Kebangsaan.

10. Tujuan utamamendirikan Sekolah Bestari ialah _______
A. Menjadikan sekolah yang moden
B. Mencapai matlamat Wawasan 2020
C. Mencapai matlamat wawasan pendidikan
D. Menyatupadu murid-murid berbilang kaum

11. Dalam penggubalan Huraian Sukatan Pelajaran KBSR/KBSM, perkara-pekara yang harus dipertimbangkan ialah ______________
I. Kandungan ilmu dan kemahiran
II. Nilai-nilai murni
III. Strategi dan aktiviti pengajaran-pembelajaran
IV. Hasil pembelajaran
A. I, II sahaja.
B. III,IV sahaja.
C. I,II, IV sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

12. Mengikut Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah, tujuan utamaprogram KBSR adalah memberi pendidikan kepada murid untuk ____________
A. menguasai kemahiran asas 3M.
B. memenuhi keperluan mereka masing-masing.
C. menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia.
D. memperkembang potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu.

13. Di dalam kelas, nilai-nilai murni boleh dipupuk melalui _________
I Tingkah laku guru
II Aktiviti pengajaran guru
III penyampaian isi pelajaran
IV aktiviti pembelajaran murid
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, III, IV sahaja.
D. I, II, III,dan IV.

14. Di dalam komponen penyampaian pelajaran, perkara-perkara berikut perlu dipertimbangkan kecuali ________ .
A. langkah-langkah pengajaran
B. strategi dan kaedah mengajar
C. pengalaman murid sedia ada
D. perkara yang diajar oleh guru lain
15. Perancangan pengajaran dan pembelajaran harus berdasarkan ___________ .
I. Huraian Sukatan Pelajaran
II. Bahan pelajaran dan kemudahan
III. Objektif pelajaran dan isi kandungan
IV. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, III, IV sahaja.
D. I, II, III,dan IV.

16. Guru yang sentiasa berusaha meningkatkan kualiti dan prestasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah pelaksanaan tanggungjawab terhadap __________
I. Murid
II. Negara
III. Ibu bapa murid
IV. Profesion keguruan
A. I, III sahaja.
B. II, IV sahaja.
C. I, II, III sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

17. Guru yang mempunyai kemahiran professional dalam ertikata yang sebenar ialah guru yang ________________
I. mematuhi Kod Etika Keguruan
II. mengajar dengan cekap serta berkesan
III. mempunyai sijil Diploma Pendidikan yang diiktiraf
IV. sering berusaha meningkatkan prestasi profesionnya
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, II, IV sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

18. Untuk merealisasikan reformasi pendidikan di Malaysia, guru harus memainkan peranan sebagai agen perubahan.
Ini bermakna guru masa kini harus menukar dari kebiasaan dan rutin yang diamalkan dulu dengan __________ .
I. menggunakan strategi berpusatkan murid
II. melaksanakan program pendidikan bersepadu
III. mengandaikan murid bersifat homogen dan heterogenus
IV. mengurus dan membimbing secara demokratik dan kasih sayang
A. I, II sahaja.
B. III, IV sahaja.
C. I, II, IV sahaja.
D. I, II, III, dan IV.

19. Yang manakah antara berikut merupakan ciri-ciri iklim yang negatif dalam bilik darjah?
A. Murid duduk diam kerana takut dihukum.
B. Hubungan mesra antara guru dengan murid.
C. Iklim persekitaran yang bersih, teratur dan tenteram.
D. Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.

20. Aktiviti pengurusan kelas yang kurang berkemampuan mewujudkan iklim bilik darjah dengan berkesan ialah _____________
A. sering mengingatkan murid supaya mematuhi disiplin.
B. menggalakkan murid bekerjasama dalam aktiviti kumpulan.
C. menentukan jadual waktu bertugas harian bersama dengan murid.
D. menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif untuk aktiviti pembelajaran.

21. Di bawah Standard Guru Malaysia, kriteria dan standard am guru yang digariskan adalah berdasarkan kriteria dan Standard _____________ .
A. Diploma Pendidikan
B. Pendidikan Tinggi
C. Kelayakan Perguruan
D. Malaysia Qualification Framework

22. Yang manakah antara berikut merupakan perubahan utama sistem pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996?
A. Sekolah Bestari diperkenalkan untuk sekolah rendah dan menengah.
B. Reformasi sistem pendidikan untuk mencapai matlamat wawasan 2020.
C. Menambah peluang pendidikan tertiari dengan meluluskan penubuhan kolej-universiti swasta.
D. Pendidikan pra-sekolah diperkenalkan sebagai sebahagian daripada sistem persekolahan rendah.

23. Tujuan menggubal kurikulum kebangsaan ialah untuk
A. keseragaman
B. kemudahan
C. penjimatan
D. Pengekalan

24. Berikut ialah objektif domain Bloom kecuali
A. Pengetahuan
B. Kefahaman
C. Aplikasi
D. Apresiasi

25. Dasar digubal dan dilaksanakan untuk tujuan
A. kawalan
B. pemantauan
C. kesinambungan
D. psikometrik

26. Pendidikan era kemerdekaan menitik beratkan
A. perpaduan kaum
B. kehendak dan nilai penjajah
C. demokrasi pendidikan
D. pembangunan manusia
Jawapan:
1B 2B 3A 4D 5B 6D 7B 8B 9A 10B 11D 12D 13D 14D 15C 16D 17D 18C 19A 20A 21 D 22C 23A 24 D 25A 26A
LATIHAN KPF 2
1. Manakah antara berikut merujuk kepada komponen standard kompetensi pengetahuan dan kefahaman seperti yang dinyatakan di dalam Standard Guru Malaysia ?

I. Pengurusan bilik darjah
II. Kandungan ilmu pengetahuan
III. Kandungan mata pelajaran yang diajar
IV. Sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum

A: I dan II sahaja
B: I , II dan III sahaja
C: II, III dan IV sahaja
D: I , II , III dan IV sahaja

2. Dasar pendidikan wajab dan dasar pendidikan percuma merupakan contoh-contoh dasar pendidikan yang berkaitan dengan _______

A: taraf pendidikan
B: jurang pendidikan
C: peluang pendidikan
D: tahap persekolahan

3. Manakah di antara berikut merujuk kepada contoh menulis objektif tingkah laku yang eksplisit ?
Pada akhir pengajaran, pelajar dapat :

A: Menyedari pentingnya perpaduan rakyat
B: Menerangkan lima prinsip Rukun Negara
C: Menghayati keindahan lagu Malaysia Gemilang
D: Memahami pengajaran daripada sesuatu cerita yang dibaca.

4. Apakah tindakan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan sesuatu dasar pembangunan pendidikan ?

A: Penilaian
B: Pengesyoran
C: Pengawasan
D: Penstrukturan

5. Apakah cirri utama kurikulum tersembunyi ?

A: Diajarkan di dalam bilik darjah.
B: Ada penilaian untuk mengukur prestasi murid
C: Muncul dalam pembinaan potensi secara tidak terancang.
D: Dirancang oleh pihak sekolah untuk membangunkan daya intelektual murid.

6. Metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik adalah cabang-cabang falsafah. Epistemologi adalah persoalan tentang _____________________

A. Nilai estetik
B. Hakikat di sebalik alam nyata
C. Kebenaran ilmu dan pengetahuan
D. Perkara yang dilihat melalui pancaindera

7. Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran?

A. Plato
B. Socrates
C. Aristotle
D. John Dewey

8. Matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ialah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. KPM telah mengenal pasti dua pendekatan untuk mencapai hasrat tersebut iaitu : __________

I. Menambahkan peruntukan pembangunan luar Bandar
II. Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama
III. Memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang
IV. Meningkatkan pembangunan potensi pelajar ke arah berprestasi tinggi

A: I dan II sahaja
B: I dan IV sahaja
C: II dan III sahaja
D: III dan IV sahaja

9. Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara?
I. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan.
II. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat.
III. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas.
IV. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan

A. I dan II sahaja.
B. III dan IV sahaja.
C. I, II dan III sahaja.
D. I, II, III dan IV.


10. Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara?
I. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.
II. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.
III. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.
IV. Pendidikan bersepadu, menyeluruh, seimbang dan harmoni.

A. I, II dan III sahaja.
B. I, III dan IV sahaja.
C. II, III dan IV sahaja.
D. I, II, III dan IV.

11. Guru adalah ‘role model’ yang sentiasa menjadi perhatian. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian, sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia.
Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?

A. Logik.
B. Metafizik.
C. Aksiologi.
D. Epistemologi.

12. Pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan membawa konsep bahawa perkembangan potensi individu adalah secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu.
Manakah antara berikut ialah implikasi kepada konsep tersebut?
I. Perkembangan bersepadu intelek, rohani, emosi dan jasmani.
II. Konsep meritokrasi dalam mendapatkan pendidikan.
III. Penerapan nilai murni dalam pengajaran semua matapelajaran.
IV. Penubuhan lebih banyak institusi latihan kemahiran untuk melatih tenaga kerja.

A. I dan IV sahaja
B. II dan IV sahaja
C. I dan III sahaja
D. II dan III sahaja

No comments:

Post a Comment